Edictes

Exercici: 2022 Bop: 99-0 Edicte: 4339 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Exposició pública del Compte general de l'any 2021
Exercici: 2022 Bop: 94-0 Edicte: 3986 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Convocatòria de la plaça de jutge de pau titular
Exercici: 2022 Bop: 64-0 Edicte: 2418 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 63-0 Edicte: 2375 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Imposició i ordenació de contribucions especials per a l'execució de l'obra Pavimentació i implantació de diversos serveis al camí de Palou Xic i reposició de la vorera a la carretera de Ciuret
Exercici: 2022 Bop: 53-0 Edicte: 1912 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 49-0 Edicte: 1729 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Rectificació de l'edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals, exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 44-0 Edicte: 1488 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Rectificació de l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament, a l'empara de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública
Exercici: 2022 Bop: 42-0 Edicte: 1395 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Modificació de l'aprovació del projecte d'obra "Pavimentació i implantació de diversos serveis al camí de Palou Xic i reposició de la vorera de la Ctra. de Ciuret"
Exercici: 2022 Bop: 19-0 Edicte: 503 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació dels padrons d'aigua dels Ajuntaments de Biure i Vidrà del 2n semestre de 2021
Exercici: 2022 Bop: 17-0 Edicte: 334 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana